Meddelande

Din varukorg innehåller inga produkter för tillfället

Vår integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Elektronikservice i Västerås AB med organisationsnummer 559182-1482, Box 561, 721 10 i Västerås (nedan kallad "Elektronikservice", "Vi") när Elektronikservice tillhandahåller produkter och tjänster samt vid övriga kontakter med Elektronikservice.

Källor varifrån uppgifter hämtas

Elektronikservice samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du har någon form av kontakt med Elektronikservice och du själv väljer att lämna uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med Elektronikservice och för att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig. Vi hämtar även information från tredje part i syfte att hålla uppdaterade och korrekta personuppgifter i våra register som t.ex. Eniro. För våra kreditkunder hämtar vi uppgifter om kreditvärdighet från UC i samband med kreditansökan samt vid jämna mellanrum för att ha korrekta uppgifter kring kunders aktuella kreditvärdighet i våra system.

Kategorier av personuppgifter

 • Kunduppgifter: kundnummer, namn, adressuppgifter, e-postadresser, telefonnummer och ev. organisationsnummer
 • Kontoinformation: när kontot registrerades och senast användes
 • Orderuppgifter: tillhörande produkter, tidpunkt för skapande av order/genomförd betalning samt belopp
 • Korrespondens och annan information vid övrig kontakt såsom anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med vår kundservice

Ändamål

De personuppgifter vi samlar in sker av olika anledningar. Här förklarar vi behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål.
 • Hantera ordrar
  För att vi skall kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Elektronikservices allmänna köpvillkor behöver vi kunna identifiera dig som kund. Vi behöver adressuppgifter för att kunna leverera dina ordrar och kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig kring dina ordrar. Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen.
   
 • Tillhandahålla och hantera användarkonto
  Användarkonto hos Elektronikservice kräver både kontoinformation och kunduppgifter och är frivilligt. Användarkontot ger dig möjlighet att använda ytterligare tjänster som erbjuds på komponentshoppen.se. Insamlingen av uppgifter som vi gör för att kunna tillhandahålla ditt användarkonto krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt våra allmänna köpvillkor.
   
 • Hantera supportärenden
  Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar Elektronikservices aktiviteter för att t.ex. kommunicera med kund, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst via e-post, telefon eller andra digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter och ge teknisk support.
   
 • Fullgöra rättsliga förpliktelser
  Personuppgifter och orderuppgifter behandlas för detta ändamål för att Elektronikservice ska kunna uppfylla skyldigheter att spara viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ. Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen eller köpet.

Rättslig grund

För att Elektronikservice ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste vi följa dataskyddsförordningen. Det betyder att vi måste kunna stödja oss mot någon av de rättsliga grunderna i förordningen.
 • Rättslig förpliktelse
  Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.
   
 • Samtycke
  Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.
   
 • Avtalsförpliktelser
  Användaren/kunden har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige.
   
 • Intresseavvägning
  Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Lagringstid

Elektronikservice kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Vi har rutiner för hur vi regelbundet ser över våra register och tar bort inaktuella personuppgifter.
Om ditt användarkonto varit inaktivt i 12 månader så raderas användarkontot och alla personuppgifter samt kontoinformation som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla användarkontot.

Mottagare av uppgifter

Elektronikservice kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra produkter och tjänster och för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt våra allmänna köpvillkor.
Mottagarna av dina personuppgifter är självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund såsom Farnell, Dibs, UPS, Postnord, Skatteverket, BDO samt Amazon Web Services (AWS).
Elektronikservice kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att uppfylla skyldigheter.
Utöver detta så kan supportärenden kräva att vi lämnar kontaktuppgifter och orderinformation till våra leverantörer, tillverkare, distributörer och underleverantörer.
Elektronikservice kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part i något syfte.

Vart lagrar vi dina personuppgifter

Elektronikservice kommer enbart att lagra dina personuppgifter i Sverige.

Dina rättigheter

Elektronikservice ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt ger vi dig information om vilka rättigheter du har. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy.
 • Rätt till tillgång till dina personuppgifter
 • Rätt till rättelse av dina personuppgifter
 • Rätt till radering av dina personuppgifter
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt till begränsning av behandling
I vår verksamhet förekommer inget automatiskt beslutsfattande. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att ange eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

Säkerhetsåtgärder

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Elektronikservice har därför vidtagit lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehöriga.

Kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill använda dig av dina rättigheter.
Du kontaktar oss via kontaktformuläret som du finner här.